Basiscursus

Hoe komt het dat we ons gedragen zoals we ons gedragen?

Ieder mens gedraagt zich anders en het gedrag van een ander laat zich soms moeilijk begrijpen. Hoe komt het dat wat de één normaal en logisch vindt, door de ander als onzinnig of irreëel wordt gezien? Het antwoord hierop is niet eenvoudig. Aan het menselijk denken en handelen ligt een complex doolhof van factoren en processen ten grondslag. Toch is het doolhof minder complex dan het lijkt. Het Alforto-raamwerk biedt de helpende hand. De theorie laat zien dat menselijk gedrag uiteindelijk doelgericht is en dat de hoofddoelen die we hebben van nature bij iedereen aanwezig zijn. Om die doelen te bereiken kan de mens uit meerdere wegen kiezen; Het Alforto-raamwerk maakt de beschikbare routes inzichtelijk. Daarmee richt de theorie zich niet op gedrag zelf, maar op de factoren en processen die leiden tot gedrag.

Het Alforto-raamwerk staat uitgebreid beschreven in de boeken 3DE5 – Doel, denken daden en de Essential5 en het Alforto-raamwerk, editie 2024. Met de basiscursus maakt u de theorie op een snelle en interactieve wijze eigen. De cursus introduceert het Alforto-raamwerk en het geheel aan factoren en processen dat gezamenlijk ons denken en doen bepaalt. De componenten van het Alforto-raamwerk worden toegelicht en de verbanden ertussen worden uiteengezet. Hierdoor verandert het Alforto-raamwerk in een uiterst verhelderende theorie.

Sommige factoren die ons gedrag bepalen zijn te meten. Tijdens de cursus maken de deelnemers hun eigen ambitieprofiel aan. Door dit profiel op basis van de achterliggende theorie te interpreteren, ontstaat een beter begrip van het eigen gedrag en dat van anderen.

Wat leer je op de basiscursus?

De basiscursus geeft uitleg over:

 • welke denk- en gedragseigenschappen de mens beschikt (de verankering van de theorie);
 • hoe ons denken en doen altijd te maken heeft met de doelen die we stellen;
 • welke hoofddoelen we van nature hebben en hoe belangrijk deze doelen zijn (het zijn onze werkelijke ambities);
 • hoe we prioriteiten stellen in onze ambities en hoe dat leidt tot verschillen in karakter;
 • hoe belangrijk emoties zijn en hoe ze ons gedrag beïnvloeden;
 • hoe de groepen waarin we verkeren ons gedrag beïnvloeden;
 • hoe de situaties waarin we terecht komen ons gedrag beïnvloeden;
 • hoe werkelijke ambities, emoties, groepsdruk, situaties en andere factoren een rol spelen bij de beslissingen die we nemen.

Voor wie is de basiscursus bedoeld?

De basiscursus is bedoeld voor iedereen die grip wil krijgen op de complexiteit van het menselijk denken en het gedrag dat daar uit voortvloeit. Bekendheid met het Alforto-raamwerk maakt helder wat mensen werkelijk motiveert. Hierdoor is gedrag beter te duiden, te voorspellen en te beïnvloeden. Dat maakt de cursus uitermate geschikt voor beleidsmakers en bestuurders, voor HR-managers, voor organisatie- en verandermanagers en voor leidinggevenden.

Twijfel aan bestaande adviezen en theorieën is een goede basis om de sprong naar het Alforto-raamwerk te maken. Het Alforto-raamwerk is realistisch, verfrissend, inspirerend en bovenal goed te begrijpen dankzij de stevige verankering. De cursus is een springplank voor iedereen die open staat voor nieuwe ideeën over menselijk gedrag.

Waarom is de raamwerk-redenatie zo sterk?

Het is verleidelijk om menselijk gedrag te toetsen, te kwalificeren of te normeren in generalistische typen. “Wie hoort in welk hokje?” laat de diversiteit van mensen zien, maar niet meer dan dat. In het Alforto-raamwerk krijgt menselijk gedrag geen beoordeling of kwalificatie. Gedrag is namelijk afhankelijk van de situatie die keer op keer verschilt. Het Alforto-raamwerk kijkt naar de processen die tot gedrag leiden. Het verklaart gedrag vanuit doelen, vanuit de (eigen) mogelijkheden in een situatie en vanuit de kans op succes.

Het Alforto-raamwerk neemt de van nature aanwezige ambities van de mens als vertrekpunt. Daarbij zet de theorie het behalen van succes in een specifieke situatie voorop. Elke situatie geeft namelijk andere succeskansen en daarmee aanleiding tot ander gedrag. Hiernaast benoemt het Alforto-raamwerk ook leeftijd expliciet als belangrijke factor. Een twintigjarige heeft andere ambities dan een zeventigjarige en gedraagt zich daarom anders. Het Alforto-raamwerk benoemt de denkprocessen en brengt hiermee eenvoud aan in het complexe menselijke gedrag.

Datums en kosten

De cursusplaats is Amersfoort. We geven de cursus op donderdagmiddag van 13.00 tot 17:00 uur op 5 dagen in het najaar van 2022.

De cursus bestaat uit twee delen: een introductiedeel en een verdiepingsdeel. De introductie bestaat uit twee bijeenkomsten (twee dagdelen) en kost € 990,00. De verdieping bestaat uit drie vervolgbijeenkomsten en kost in totaal € 1.485,00. Alle cursisten ontvangen het boek en aanvullend cursusmateriaal.

Inschrijven

Schrijf nu in door een email te sturen naar arjenmeijer@alforto.nl met uw contactgegevens.

Inschrijven

Cursusinhoud

 • Dag 1 Persoonlijke ambities
  1. Doel, denkprocessen, daden
  2. Persoonlijke ambities
  3. Recursie en prioriteiten
  4. Het autodigma
 • Dag 2 Groepsmotieven
  1. Verband autodigma en groepsdigma en herhaling
  2. Richtingen in andere gedragstheorieën
  3. De veertien groepsmotieven en culturele vastlegging
  4. Het groepsdigma
 • Dag 3 Emotie
  1. Samenvatting autodigma en groepsdigma
  2. Rol en betekenis emoties als lijm tussen auto- en groepsdigma
  3. Emoties uitgebreid tot automoties met beslissingen en acties
  4. Inherente strijdigheden automoties met zichzelf en het groepsdigma.
 • Dag 4 Succes
  1. Succes in een specifieke situatie
  2. Waarnemen, essentie bepalen, oplossing afleiden
  3. Succes in eigen- en groepstermen
 • Dag 5 Het Alforto-raamwerk in praktijk
  1. Denk omzetten in actie
  2. Succeskansen in groep en persoonlijk
  3. Praktische toepassingen: in de krant afgelopen week