Brief SZW over systematiek in de werknemersverzekeringen

Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief SZW inzake loonbegrip, premieheffing en dagloon systematiek in de werknemersverzekeringen

Gemaakt: 25-5-2000 tijd: 9:07

2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

's-Gravenhage, 23 mei 2000

In uw brief van 19 april jl. met kenmerk SOZA-00-363 vraagt u om een reactie op de artikelen die het onderzoeksbureau Alforto publiceert in de maanden maart tot en met juni met als titel "Vereenvoudiging van het loonstrookje en de sociale verzekeringen".

In deze artikelen doen de auteurs een groot aantal suggesties om het loonbegrip, de premie-heffing en de dagloonsystematiek in de werknemersverzekeringen te vereenvoudigen.

De vereenvoudiging van het loonbegrip in de werknemersverzekeringen (het sv-premieloon en het sv-uitkeringsloon), de premieheffing werknemersverzekeringen, alsmede de dagloon-systematiek heeft hoge prioriteit. Over dit onderwerp zijn in het afgelopen decennium al verschillende rapporten verschenen. Zeer onlangs nog is het rapport "Het loont de moeite" van de Werkgroep Loonbegrippen onder voorzitterschap van de heer De Boer van MKB Nederland aangeboden aan de Minister van Economische Zaken.

Thans wordt de eerste fase in de voorstellen uit het genoemde rapport uitgewerkt. De voorstellen die worden gedaan in de artikelen van het bureau Alforto sluiten in hoge mate aan bij de voorstellen uit het rapport van de Werkgroep De Boer. Deze suggesties zullen derhalve worden meegenomen in het lopende proces van wijziging van wet- en regelgeving.

Benadrukt moet worden dat bij de voorstellen in de artikelen geen rekening is gehouden met de beleidsmatige aspecten ten aanzien van andere terreinen. Een voorbeeld hiervan is om alle premies werknemersverzekeringen voor rekening van de werknemer te laten komen. Dit strookt niet met de invoering van premiedifferentiatie in de WAO ten laste van de werkgever.

Daarnaast is een deel van de voorstellen niet in directe zin vanuit SZW te bepalen. Dit betreft bijvoorbeeld het voorstel om de grondslag voor bovenwettelijke regelingen gelijk te stellen aan de grondslag voor de werknemersverzekeringen. Dit is een zaak van betrokken partijen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Tweede Kamer der Staten Generaal

Bovenstaande tekst is met datum 23-05-2000 opgenomen in de Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten.
Datum laatste wijziging 16 november 2000.


Did you see an error? Mail us. We are grateful to you.

Share on